MR

De medezeggenschapsraad van de Hannie Schaftschool,

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar bij sommige onderwerpen ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de verkeersveiligheid rond de school
  • de invulling van het schoolreisje
  • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
  • omgaan met gedrag

Je zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De volgende personen nemen dit jaar deel aan de Medezeggenschapsraad van de Hannie Schaftschool.

Femke Holwerda (leerkracht van groep 1/2A)

Simone Schopman (moeder van Jorrik, groep 7)

Jelle Hageman (leerkracht van groep 4)

Stephan Kuster (vader van in groep )

Marjet de Gee (leerkracht van groep 7)

Angela Kollau (moeder van Vieve en Vince, groepen 5 en 7)

Mailadres van de MR: mr.hannieschaft@hannieschafthaarlem.nl