Spaarnesant

De Hannie Schaftschool is onderdeel  van stichting Spaarnesant. Spaarnesant is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is voor alle openbare scholen voor (speciaal) basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs in Haarlem. Het college van Bestuur van Spaarnesant bestaat uit één persoon: de bestuurder, Marten Elkerbout. De bestuurder oefent alle taken van het bevoegd gezag uit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting. Vanuit een team van bijna 850 medewerkers wordt het onderwijs verzorgd voor ruim 6.800 leerlingen in de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door een directeur bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend bestuurder en door het stafbureau.

Voor bovenschoolse zaken die alle Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van de school vertegenwoordigd.

Klik op het logo voor meer informatie.